Regulamin Banku

Regulamin
Błońskiego Banku Czasu

Błoński Bank Czasu jest jednym z działań projektu „Bank Samopomocy. Błoński System Wsparcia Seniorów”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku” we współpracy z Gminą Błonie.

I Wartości Błońskiego Banku Czasu
 1. Podstawą funkcjonowania Błońskiego Banku Czasu (w skrócie BBC) jest zaufanie.
 2. Uczestniczenie w działaniach Błońskiego Banku Czasu to w równym stopniu dawanie i branie.
 3. Każda godzina pracy ma taką samą wartość.
 4. Siłą Błońskiego Banku Czasu jest aktywność jego członków.
 5. Każdy z członków Błońskiego Banku Czasu jest traktowany z godnością i szacunkiem.
 6. Członkowie Błońskiego Banku Czasu są zobowiązani do uszanowania prywatności innych.
II Zasady funkcjonowania Błońskiego Banku Czasu
 1. Za każdą godzinę wykonanej pracy członkowie BBC mogą oczekiwać, że inni uczestnicy projektu poświęcą godzinę swojego czasu dla nich.
 2. Każda zarobiona godzina jest deponowana na osobistym koncie uczestnika projektu i jest dostępna jako „zapłata” za usługę, której kiedyś będzie on potrzebować. Zarobione godziny mogą być wykorzystane na jakąkolwiek usługę oferowaną przez innych członków BBC.
 3. Pomagając innym należy pamiętać o bezpieczeństwie i ergonomii pracy (np. nie należy wchodzić na obrotowe krzesło, nie używać niesprawnych narzędzi, itp.).
 4. Nie należy odwoływać w ostatniej chwili wcześniej zaplanowanych i umówionych usług.
 5. Nie wolno zmuszać innych uczestników projektu do przyjęcia swoich poglądów. Nie należy angażować się w spory.
 6. Nie należy żądać pieniędzy ani upominków od innych członków Błońskiego Banku Czasu.
 7. Nie wolno podawać leków innym uczestnikom projektu. W sytuacjach nagłych członek BBC jest zobowiązany do wezwania pomocy lekarskiej. W dalszej kolejności należy skontaktować się z koordynatorem Błońskiego Banku Czasu.
 8. Błoński Bank Czasu jest przeznaczony do realizacji potrzeb, uprzednio zaplanowanych.
 9. Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na daną usługę zobowiązana jest do pokrycia kosztów wymaganych części, składników, zaopatrzenia, paliwa, itp., o ile obie strony nie ustalą inaczej. Narzędzia niezbędne do wykonania usługi mogą być dostarczone przez którąkolwiek ze stron.
III Krok po kroku

Każdy członek Błońskiego Banku Czasu wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz ankietę potrzeb i umiejętności (dokumenty stanowią załączniki do niniejszego regulaminu).

Po dokonaniu formalności można dokonać wymiany usług wedle następujących kroków:

 1. Sprawdzamy w katalogu usług, kto może nam pomóc i dokonujemy wymiany dzwoniąc bezpośrednio do osoby oferującej daną usługę. Możemy też skorzystać z pomocy koordynatora BBC, który pomoże nam skontaktować się z osobą oferującą usługę.
 2. Wspólnie wybieramy datę i godzinę wykonania pracy, tak aby odpowiadała ona obu stronom.
 3. Upewniamy się, że obie strony rozumieją wykonanie zadania w taki sam sposób. Dokładnie określamy przedmiot zadania oraz sposób wykonania usługi.
 4. Zapisujemy usługę w Karcie Wymiany zarówno osoby zgłaszającej potrzebę wykonania usługi, jak i usługodawcy i osobiście przekazujemy wypełnione Karty koordynatorowi BBC.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów informujemy Koordynatora BBC o nich.

Brak możliwości komentowania