Statut

Załącznik
do Uchwały Nr 4/2015
Walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia
w dniu 28 maja 2015 r.

Statut

Stowarzyszenia

Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku”

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie „Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku”, zwane w dalszej części Uniwersytetem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Uniwersytet jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osób prawnych jako członków wspierających.

§ 3.

Uniwersytet opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem oraz wolontariuszy.

§ 4.

Uniwersytet może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5.

Nazwa Uniwersytetu jest prawnie zastrzeżona.

§ 6.

Uniwersytet nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7.

Uniwersytet jest założony na czas nieograniczony.

§ 8.

Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest prowadzenie kształcenia ustawicznego.

Uniwersytet prowadzi działalność na rzecz rozwoju intelektualnego ogółu społeczności lokalnej i wsparcia grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

§ 9.

 1. Uniwersytet ma prawo do używania pieczęci, emblematów i odznak związanych z działalnością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 1. Uniwersytet nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia swoim członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”;

 2. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. pozwalać na korzystanie z majątku przez członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

 4. dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział II

Nazwa, siedziba i obszar działania

§ 10.

Pełna nazwa Uniwersytetu brzmi: „Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

§ 11.

Siedzibą Uniwersytetu jest miejscowość 05 – 870 Błonie, ul. Jana Pawła II 1 B.

§ 12.

Obszarem działania Uniwersytetu jest Rzeczpospolita Polska i obszar poza granicami Kraju.

Rozdział III

Cele i sposoby działania

§ 13.

Działalność Uniwersytetu ma na celu:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia ustawicznego skierowanej do osób w wieku dojrzałym oraz działalności publicznej na rzecz integracji wielopokoleniowej.

 2. Organizowanie i rozwijanie różnych form aktywności psychicznej i fizycznej osób dorosłych.

 3. Propagowanie działań sprzyjających zachowaniu sprawności i zdrowia fizycznego i psychicznego.

 4. Propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

 5. Upowszechnianie osiągnięć nauki, kultury, sztuki i techniki.

 6. Pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i oświatowego.

 7. Propagowanie wiedzy z zakresu środowiska naturalnego i zdrowia przed ujemnymi skutkami cywilizacyjnymi oraz inicjowanie działań mających na celu tę ochronę.

 8. Upowszechnianie dobrych praktyk – promocja i integracja.

§ 14.

Cele określone w Art. 13 Uniwersytet realizuje poprzez:

 1. Ścisłą współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie inicjowania i popularyzowania działań na rzecz organizacji czasu wolnego osób w wieku dojrzałym.

 2. Organizowanie wykładów, seminariów, odczytów, konferencji, dyskusji oraz spotkań propagujących osiągnięcia naukowe i techniczne.

 3. Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz integracyjnych wyjazdów kulturalno-oświatowych.

 4. Organizowanie integracyjnych wyjazdów grupowych w ramach wymiany międzynarodowej w zakresie nauki, kultury i sztuki.

 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami organizującymi różne formy pomocy osobom dotkniętym dysfunkcjami społecznymi z powodu choroby i uzależnień.

 6. Organizowanie warsztatów jako formę aktywizacji społecznej oraz wspieranie różnych metod terapii społecznej.

 7. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz rozwoju życia kulturalnego i społecznego.

 8. Gromadzenie funduszy na działalność Uniwersytetu.

Rozdział IV

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 15.

Członkowie Uniwersytetu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych

 2. Wspierających

 3. Honorowych

§ 16.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który popiera cele Uniwersytetu i otrzymuje rekomendacje dwóch członków zwyczajnych.

 2. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Uniwersytetu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Uniwersytecie poprzez swego przedstawiciela.

 3. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Uniwersytetu, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Statutowych Uniwersytetu.

 4. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 5. Od decyzji Zarządu w sprawie odmowy lub przyjęcia w poczet Członków Uniwersytetu służy osobie zainteresowanej odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia.

 6. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 7. Członek Honorowy Uniwersytetu ma wszystkie uprawnienia przysługujące Członkom Zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 8. Członek Honorowy Uniwersytetu nie opłaca składek członkowskich.

§ 17.

 1. Członek Zwyczajny Uniwersytetu ma prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich organów Uniwersytetu;

  2. uczestniczenia we wszystkich formach działania służących realizacji celów Statutowych Uniwersytetu;

  1. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Uniwersytetu.

 1. Członek Wspierający ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w statutowych organach Uniwersytetu.

§ 18.

 1. Członek Zwyczajny Uniwersytetu obowiązany jest do:

  1. przestrzegania Statutu i Uchwał władz Uniwersytetu;

  2. czynnego uczestnictwa w zebraniach i pracach Uniwersytetu;

  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Uniwersytetu.

 2. Członek Wspierający Uniwersytetu obowiązany jest do stosowania się do postanowień Statutu i uchwał organów Uniwersytetu.

§ 19.

Członkostwo w Uniwersytecie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Uniwersytetu, zgłoszonej Zarządowi na piśmie po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań odnośnie Uniwersytetu;

 2. śmierci członka;

 3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

 4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich co najmniej 1 rok;

 5. nieprzestrzegania postanowień Statutu lub działania na szkodę Uniwersytetu, co stanowi podstawę skreślenia członka Uniwersytetu przez Zarząd z listy członków.

§ 20.

Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu z listy członków Uniwersytetu.

Rozdział V

Organy Uniwersytetu

§ 21.

1. Organami Uniwersytetu są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Uniwersytetu,

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

2. Organem doradczym Uniwersytetu jest Rada Programowa.

§ 22.

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu następuje również w głosowaniu tajnym.

Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu może być dokonywane w głosowaniu jawnym, po zgłoszeniu i przegłosowaniu wniosku zwykłą większością głosów.

§ 23.

Do organów Uniwersytetu zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga druga tura głosowania.

§ 24.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu w trakcie kadencji skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie liczby członków nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 25.

 1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem Uniwersytetu.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

  1.  

   z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni,

  2. z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Honorowi i zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie może obradować w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 3. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 5. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

 6. Walne Zgromadzenie obraduje według regulaminu obrad, zgodnie z uchwalonym porządkiem.

 7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje każdorazowo wybierane Prezydium składające się z 3 osób.

 8. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym z nieograniczonej liczby kandydatów spośród obecnych członków Uniwersytetu, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 9. W skład Prezydium wchodzą członkowie Uniwersytetu, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 11. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku frekwencji mniejszej niż połowa uprawnionych do głosowania, po 20 minutach odbywa się następne Walne Zgromadzenie, prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 12. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 13. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały w głosowaniu tajnym w konkretnej sprawie.

 14. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza prezydium.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.

2. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu.

4. Uchwalanie kierunków działań Uniwersytetu.

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Uniwersytetu.

6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

7. Udzielanie absolutorium Zarządowi Uniwersytetu i ocena działalności Komisji Rewizyjnej.

8. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu.

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Uniwersytetu lub jego organy,

10. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych.

11. Nadawanie i odbieranie na wniosek Zarządu honorowego członkostwa.

12. Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Uniwersytetu i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Uniwersytetu

§ 27.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i naczelną władzą Uniwersytetu. Kieruje on całokształtem działalności Uniwersytetu, reprezentuje na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

 1. Zarząd liczy od 4 do 9 członków, którzy wybierają spośród siebie:

  1. Prezesa

  2. Wiceprezesa

  3. Skarbnika

  4. Sekretarza

 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.

 3.  

   

   

   

   

  Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.

 4. Zarząd do prowadzenia spraw Uniwersytetu może utworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

 6. Zarząd podejmuje Uchwały w obecności co najmniej połowy członków zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 28.

Do zadań Zarządu należy:

1. Realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Ustalanie budżetu i zarządzanie majątkiem Uniwersytetu.

3. Sporządzanie planów i sprawozdań z działalności Uniwersytetu.

4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

5. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Uniwersytetu.

6. skreślony.

7. skreślony.

8. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności „Członka Honorowego”.

9. Określanie profilu działalności gospodarczej Uniwersytetu.

10. Wnioskowanie o ustalenie składek członkowskich.

11. Przyjmowanie zapisów i darowizn.

12. Zawieranie w imieniu Uniwersytetu umów i udzielanie pełnomocnictw.

13. Zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania.

Komisja Rewizyjna

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Uniwersytetu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.

 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu:

 1. Przewodniczącego

 1. Zastępcę

 1. Sekretarza.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych władzach Uniwersytetu.

 2. Osoba będąca członkiem Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z żadnym z członków Zarządu i nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Uniwersytetu.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

 3. Wystąpienie do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia.

 4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom władz Uniwersytetu.

 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 31.

Uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają obecności co najmniej połowy członków tej Komisji i zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rada Programowa

§ 32.

Rada Programowa jest organem doradczym Uniwersytetu.

§ 33.

 1. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele:

  1. Uniwersytetu,

  2. Wybranych instytucji kulturalnych i oświatowych.

  3. Mediów.

  4. Władzy samorządowej.

 2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Uniwersytetu..

§ 34.

 1. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

  1. Pomoc w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej Uniwersytetu,

  2. Doradztwo w doborze tematyki wykładów, konferencji, seminariów, prelekcji i spotkań.

  3. Pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia.

  4. Aktywny udział w realizacji zadań Uniwersytetu.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Uniwersytetu.

§ 35.

Majątek Uniwersytetu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

1. składki członkowskie,

2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy.

3. wpływy z działalności statutowej Uniwersytetu i innych form działalności,

4. wpływy ze zbiórek okolicznościowych,

5. dochody z działalności gospodarczej Uniwersytetu służące realizacji celów statutowych, które nie mogą być do podziału między członków.

§ 36.

Skreślony.

§ 37.

Środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Uniwersytetu..

§ 38.

Działalność gospodarcza Uniwersytetu może być prowadzona według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 39.

Uniwersytet prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 40.

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i finansowych Uniwersytetu składane są przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

§ 41.

Skreślony.

§ 42.

Skreślony.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Uniwersytetu.

§ 43.

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Uniwersytetu przez Walne Zgromadzenie Członków wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując Uchwały o rozwiązaniu Uniwersytetu, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Uniwersytetu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 44.

Statut Uniwersytetu oraz uchwały Zebrania Założycieli Uniwersytetu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

§ 45.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 z późn. zm.)

Sekretarz Zebrania                                                                        Przewodniczący Zebrania

Roman Nowoszewski                                                                           Zbigniew Stępień

Brak możliwości komentowania